Polityka prywatności

serwisu internetowego agoradladzieci.pl

obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2024 roku

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu o nazwie „agoradladzieci.pl”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu agoradladzieci.pl jest Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, poprzez e-mail: iod_wydawnictwo@agora.pl lub pisemnie na adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
 4. Polityka Prywatności jest dostępna nieodpłatnie w Serwisie w formie, która umożliwia jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Na żądanie Użytkownika wysłane na adres: agoradladzieci@agora.pl, Polityka Prywatności może również zostać przesłana nieodpłatnie pocztą elektroniczną w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 1. DEFINICJE
 1. Administrator – Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001053301, NIP: 5214032891.
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 3. Newsletter – osobom, które poprzez podanie adresu e-mail wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera, Administrator będzie wysyłał drogą mailową informacje handlowe o promocjach, nowościach, przedsprzedażach i wydarzeniach związanych z Wydawnictwem Agora dla dzieci, a także treści marketingowe dotyczące innych usług Administratora oraz następujących spółek z grupy kapitałowej: Agora S.A., Wyborcza sp. z o.o., Gazeta.pl sp. z o.o., Helios S.A., Grupa Radiowa Agory sp. z o.o., Eurozet sp. z o.o., Eurozet Radio sp. z o.o, w szczególności związanych z wydarzeniami kulturalnymi.
 4. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.agoradladzieci.pl.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.
 8. Zaufani Partnerzy – podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe oraz analityczne i statystyczne; lista tych podmiotów znajduje się w pkt. VI.4. Polityki Prywatności.

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług elektronicznych oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
 2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).
 3. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora: 
 1. a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (usługi dostępu do Serwisu, , usługi usługa komunikacji internetowej z usługodawcą poprzez formularz kontaktowy) – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. b) w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa i funkcjonalności systemu informatycznego, za pośrednictwem którego świadczone są usługi;
  c) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a) RODO); takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę; Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VII. „Uprawnienia Użytkownika”;
  d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw;
  e) w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów:
  – w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach Newslettera – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w postaci Newslettera; Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VII. „Uprawnienia Użytkownika”;
  – w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, drogą MMS/SMS lub telefonicznie, w niektórych przypadkach za pośrednictwem poczty tradycyjnej (tzw. marketing bezpośredni) – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a) RODO); takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę; Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VII. „Uprawnienia Użytkownika”.
 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Wydawnictwo Agora dla dzieci prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu Serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.
 1. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników.
 2. Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies, funkcjonalne i analityczne pliki cookies oraz reklamowe pliki cookies.
 3.  Niezbędne pliki cookies są stosowane przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 5. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 6. Analityczne pliki cookies są stosowane w celu pozyskania informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie; umożliwiają ustalenie, które strony są bardziej, a które mniej popularne oraz jak Użytkownicy poruszają się po stronie, poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Informacje zbierane przez te pliki cookies są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości Użytkownika. Analityczne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 7. Reklamowe pliki cookies stosowane są w celu dopasowania wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności Użytkownika w innych serwisach budowany jest profil zainteresowań Użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych plików cookies jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a RODO); takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę; Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VI. „Uprawnienia Użytkownika”.
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są:
  a) przez okres świadczenia usługi realizowanej za pośrednictwem Serwisu;
  b) do czasu wycofania wyrażonej zgody w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 lit. a) RODO);
  c) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit.f) RODO).
 3. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług oraz podmiotom takim jak: banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, kurierzy, a także podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
 2. W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom Administratora w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Zgoda ta może być wycofana przez Użytkownika w dowolnym momencie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Zaufanym Partnerem Administratora jest: Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP: 676 244 77 54).

VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do treści Danych osobowych,
  b) prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych osobowych;
  c) prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego Danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  d) prawo wniesienia sprzeciwu jeżeli jego Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W zakresie w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie:
  a) kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod_wydawnictwo@agora.pl;
  b) kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Agora Książka i Muzyka Sp. z o.o. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;
  c) klikając w link „Zgody” dostępny w stopce Serwisu i zmieniając odpowiednie ustawienia w tym zakresie – odnośnie plików cookies funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych.
 3. Dokonanie zapisu na Newsletter wymaga podania Danych osobowych w postaci adresu e-mail Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do podania takich Danych osobowych, a ich niepodanie skutkuje brakiem wysyłki Newslettera.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z Newslettera poprzez kliknięcie w link podany w każdym Newsletterze.
 5. Wysłanie formularza kontaktowego (tj. skorzystanie z usługi komunikacji internetowej z usługodawcą) wymaga podania Danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do podania takich Danych osobowych, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji usługi.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, żeby przetwarzane przez niego Dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚĆI
 1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 01.04.2024 r.

 

Polityka prywatności serwisu internetowego agoradladzieci.pl obowiązująca do dnia 1 kwietnia 2024 r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu o nazwie „agoradladzieci.pl”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu agoradladzieci.pl jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, poprzez e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
 4. Polityka Prywatności jest dostępna nieodpłatnie w Serwisie w formie, która umożliwia jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

II. DEFINICJE

 1. Administrator – Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 59944, NIP: 526-030-56-44.
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 3. Newsletter – usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim usługobiorcom automatyczne i cykliczne otrzymywanie od usługodawcy wiadomości e-mail zawierających aktualne informacje o produktach lub usługach prezentowanych w Serwisie, a także o wydarzeniach związanych z promocją tych produktów lub usług (w tym informacje handlowe).
 4. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.agoradladzieci.pl.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.
 8. Zaufani Partnerzy – podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe oraz analityczne i statystyczne; lista tych podmiotów znajduje się w pkt. VI.4. Polityki Prywatności.

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług elektronicznych oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
 2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).
 3. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:  a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (usługi dostępu do Serwisu, usługi Newslettera, usługi usługa komunikacji internetowej z usługodawcą poprzez formularz kontaktowy) – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);  b) w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa i funkcjonalności systemu informatycznego, za pośrednictwem którego świadczone są usługi;
    c) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a) RODO); takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę; Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VII. „Uprawnienia Użytkownika”;
    d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw;
    e) w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów:
  – w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach Newslettera – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a) RODO); takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę; Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VII. „Uprawnienia Użytkownika”;
  – w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, drogą MMS/SMS lub telefonicznie, w niektórych przypadkach za pośrednictwem poczty tradycyjnej (tzw. marketing bezpośredni) – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a) RODO); takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę; Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VII. „Uprawnienia Użytkownika”.
 4. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Wydawnictwo Agora dla dzieci prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu Serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

IV. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników.
 2. Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies, funkcjonalne i analityczne pliki cookies oraz reklamowe pliki cookies.
 3.  Niezbędne pliki cookies są stosowane przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 5. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 6. Analityczne pliki cookies są stosowane w celu pozyskania informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie; umożliwiają ustalenie, które strony są bardziej, a które mniej popularne oraz jak Użytkownicy poruszają się po stronie, poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Informacje zbierane przez te pliki cookies są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości Użytkownika. Analityczne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 7. Reklamowe pliki cookies stosowane są w celu dopasowania wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności Użytkownika w innych serwisach budowany jest profil zainteresowań Użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych plików cookies jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a RODO); takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę; Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VI. „Uprawnienia Użytkownika”.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są:
  a) przez okres świadczenia usługi realizowanej za pośrednictwem Serwisu;
  b) do czasu wycofania wyrażonej zgody w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 lit. a) RODO);
  c) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit.f) RODO).
 3. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług oraz podmiotom takim jak: banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, kurierzy, a także podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
 2. W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom Administratora w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Zgoda ta może być wycofana przez Użytkownika w dowolnym momencie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Zaufanym Partnerem Administratora jest: Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP: 676 244 77 54).

VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do treści Danych osobowych,
  b) prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych osobowych;
  c) prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego Danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  d) prawo wniesienia sprzeciwu jeżeli jego Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W zakresie w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie:
  a) kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@agora.pl;
  b) kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;
  c) klikając w link „Zgody” dostępny w stopce Serwisu i zmieniając odpowiednie ustawienia w tym zakresie – odnośnie plików cookies funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych;
  d) klikając w link podany w każdym Newsletterze dostarczanym w ramach świadczenia tej usługi – odnośnie treści marketingowych kierowanych do Użytkownika w ramach Newslettera.
 3. Dokonanie zapisu na Newsletter (tj. skorzystanie z usługi Newslettera) wymaga podania Danych osobowych w postaci adresu e-mail Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do podania takich Danych osobowych, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji usługi.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z Newslettera poprzez kliknięcie w link podany w każdym Newsletterze dostarczanym w ramach świadczenia tej usługi.
 5. Wysłanie formularza kontaktowego (tj. skorzystanie z usługi komunikacji internetowej z usługodawcą) wymaga podania Danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do podania takich Danych osobowych, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji usługi.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, żeby przetwarzane przez niego Dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚĆI

 1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 15.09.2022