Regulamin serwisu

Regulamin serwisu agoradladzieci.pl

obowiązujący od 1 kwietnia 2024 roku

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie „agoradladzieci.pl”.
 2. Właścicielem serwisu agoradladzieci.pl jest Agora Książka i Muzyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na warunki określone w Regulaminie.
 4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Na żądanie Użytkownika wysłane na adres: agoradladzieci@agora.pl, Regulamin może również zostać przesłany nieodpłatnie pocztą elektroniczną w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, dostępnej w zakładce, do której link zamieszczony został w stopce Serwisu.
 1. DEFINICJE
 1. Agora Książka i Muzyka lub AKiM – Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001053301, NIP: 5214032891– właściciel Serwisu i Usługodawca.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.agoradladzieci.pl.
 4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu tj. usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania.
 5. Usługobiorca – Użytkownik, który korzysta lub zamierza korzystać z Usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 6. Usługodawca – Agora Książka i Muzyka.
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE W SERWISIE

 1. Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem Serwisu:
  a) usługa dostępu do Serwisu, w ramach której Usługobiorca może przeglądać treści dostępne na stronie Serwisu;
  b) usługa komunikacji internetowej z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy, w ramach której Usługobiorca może zadać pytanie lub przekazać informacje Usługodawcy.
 2. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu (tj. z chwilą wejścia do Serwisu).
 3. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
 4. Umowa o świadczenie usługi komunikacji internetowej z Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą wykonania przez Użytkownika wszystkich poniższych czynności:
  a) wejście w ogólny formularz kontaktowy przez przycisk „Kontakt” dostępny w menu oraz w stopce Serwisu lub w formularz rozbudowany dedykowany dla recenzentów, autorów, tłumaczy przez wejście w zakładkę „Współpraca”,
  b) podanie adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika,
  c) wypełnienie formularza kontaktowego treścią, jaką Użytkownik chce skierować do Usługodawcy,
  d) kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”.
 5. Umowa o świadczenie usługi komunikacji internetowej z Usługodawcą zostaje rozwiązana z chwilą udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wiadomość wysłaną przez Użytkownika przez formularz kontaktowy.
 6. Usługobiorca może w dowolnym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usług elektronicznych opisaną w Regulaminie, bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do podania w ramach korzystania z usługi komunikacji internetowej z Usługodawcą prawdziwych i prawidłowych danych, niezbędnych do realizacji Usługi elektronicznej.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) urządzenie podłączone do Internetu z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5,
  b) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies oraz javascript.
 2. Za korzystanie z Serwisu nie są naliczane ani pobierane jakiekolwiek opłaty.
 3. Użytkownik nie ma możliwości zamieszczania jakichkolwiek treści w Serwisie.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim.
 5. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu, w szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu.
 6. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez:
  a) przesłanie wiadomości e-mail na adres: agoradladzieci@agora.pl, lub
  b) przesłanie korespondencji w formie tradycyjnej pod adres:
  AGORA KSIĄŻKA i MUZYKA Sp. z o.o.
  ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa
  z dopiskiem: Reklamacja – serwis agoradladzieci.pl
 7. Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem Usług elektronicznych, rozpatrywane będą niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Agorą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.04.2024.
 2. Agora Książka i Muzyka (AKiM) jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem na podstawie uzasadnionej przyczyny. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
  a) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na AKiM obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
  b) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności
  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne wpływają na treść Regulaminu lub nakładają na AKiM obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
  c) zmiana lub wprowadzenie interpretacji prawa na podstawie prawomocnych wyroków sądów powszechnych w Polsce, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie jakim ww. orzecznictwo wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na Usługodawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu; d) wprowadzenie przez AKIM nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu czy usunięcie funkcjonalności – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności, ich modyfikacji lub usunięcia;
 1. e) zmiany organizacyjne w grupie kapitałowej Agora S.A. skutkujące zmianą spółki w obrębie jednostek powiązanych Agora S.A. w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r., która prowadzi Serwis lub jakąkolwiek jego część;
 2. f) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Użytkowników – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień;
  g) przeciwdziałanie nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, Usług elektronicznych oraz Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych osobowych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większego cyberbezpieczeństwa;

Zmiany w Regulaminie na podstawie niniejszego punktu zostaną dokonane jedynie w związku z zaistniałą przyczyną, która stanowiła podstawę do zmiany oraz w zakresie niezbędnym do wprowadzenia danej zmiany.

 1. AKiM poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie:
  a) treści planowanej zmiany Regulaminu,
 1. b) przyczyny i uzasadnienia wprowadzenia danej zmiany Regulaminu,
  c) daty wejścia w życie zmiany Regulaminu,
  d) jednolitej treści Regulaminu po zmianach.
 1. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów o świadczenie Usług elektronicznych zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy o świadczenie Usług elektronicznych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.
 4. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikiem a Agorą na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Agory.

 

 

 

Regulamin serwisu agoradladzieci.pl obowiązujący do dnia 1 kwietnia 2024 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie „agoradladzieci.pl”.
 2. Właścicielem serwisu agoradladzieci.pl jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na warunki określone w Regulaminie.
 4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, dostępnej w zakładce, do której link zamieszczony został w stopce Serwisu.

II. DEFINICJE

 1. Agora – Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 59944, NIP: 526-030-56-44 – właściciel Serwisu i Usługodawca.
 2. Newsletter – Usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim Usługobiorcom automatyczne i cykliczne otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości e-mail zawierających aktualne informacje o produktach lub usługach prezentowanych w Serwisie, a także o wydarzeniach związanych z promocją tych produktów lub usług (w tym informacje handlowe).
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.agoradladzieci.pl.
 5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu tj. usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania.
 6. Usługobiorca – Użytkownik, który korzysta lub zamierza korzystać z Usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 7. Usługodawca – Agora.
 8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE W SERWISIE

 1. Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem Serwisu:
  a) usługa dostępu do Serwisu, w ramach której Usługobiorca może przeglądać treści dostępne na stronie Serwisu;
  b) usługa Newslettera, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do automatycznego i cyklicznego przesyłania Usługobiorcy wiadomości e-mail, zawierającej aktualne informacje o produktach lub usługach prezentowanych w Serwisie a także o wydarzeniach związanych z promocją tych produktów lub usług (w tym informacje handlowe);
  c) usługa komunikacji internetowej z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy, w ramach której Usługobiorca może zadać pytanie lub przekazać informacje Usługodawcy.
 2. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu (tj. z chwilą wejścia do Serwisu).
 3. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
 4. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą podania adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika w oknie zapisu na Newslettera oraz kliknięciu przycisku „Zapisz się”. Okno zapisu na Newslettera wyświetla się jako pop-up przy wejściu na stronę Serwisu, na stronie głównej Serwisu nad stopką, oraz po kliknięciu w link dostępny w stopce Serwisu.
 5. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się z Newslettera przez Użytkownika. Użytkownik może wypisać się z Newslettera poprzez kliknięcie w link podany w każdym Newsletterze dostarczanym w ramach świadczenia tej usługi.
 6. Umowa o świadczenie usługi komunikacji internetowej z Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą wykonania przez Użytkownika wszystkich poniższych czynności:
  a) wejście w ogólny formularz kontaktowy przez przycisk „Kontakt” dostępny w menu oraz w stopce Serwisu lub w formularz rozbudowany dedykowany dla recenzentów, autorów, tłumaczy przez wejście w zakładkę „Współpraca”,
  b) podanie adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika,
  c) wypełnienie formularza kontaktowego treścią, jaką Użytkownik chce skierować do Usługodawcy,
  d) kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”.
 7. Umowa o świadczenie usługi komunikacji internetowej z Usługodawcą zostaje rozwiązana z chwilą udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wiadomość wysłaną przez Użytkownika przez formularz kontaktowy.
 8. Usługobiorca może w dowolnym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usług elektronicznych opisaną w Regulaminie, bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do podania w ramach zapisu na Newslettera oraz w ramach korzystania z usługi komunikacji internetowej z Usługodawcą prawdziwych i prawidłowych danych, niezbędnych do realizacji Usługi elektronicznej.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) urządzenie podłączone do Internetu z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5,
  b) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies oraz javascript.
 2. Za korzystanie z Serwisu nie są naliczane ani pobierane jakiekolwiek opłaty.
 3. Użytkownik nie ma możliwości zamieszczania jakichkolwiek treści w Serwisie.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim.
 5. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu, w szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu.
 6. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez:
  a) przesłanie wiadomości e-mail na adres: wydawnictwo@agora.pl, lub
  b) przesłanie korespondencji w formie tradycyjnej pod adres:
  AGORA S.A.
  ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa
  z dopiskiem: Reklamacja – serwis agoradladzieci.pl
 7. Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem Usług elektronicznych, rozpatrywane będą niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Agorą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.09.2022.
 2. Agora jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem na podstawie uzasadnionej przyczyny. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
  a) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na Agorę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
  b) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności
  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne wpływają na treść Regulaminu lub nakładają na Agorę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
  c) wprowadzenie przez Agorę nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;
  d) powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia analogiczne do stosowanych w Regulaminie mogą być sprzeczne z prawem, w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w takim przypadku zmiana treści Regulaminu będzie dopuszczalna, o ile będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego Użytkownika, proponowana zmiana jest na korzyść takiego Użytkownika;
  e) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Użytkowników – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień;
  f) przeciwdziałanie nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, Usług elektronicznych oraz Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych osobowych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większego cyberbezpieczeństwa;
 3. Agora informuje Użytkownika poprzez publikację w Serwisie o:
  a) treści planowanej zmiany Regulaminu,
  b) dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu,
  c) jednolitej treści Regulaminu po zmianach.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów o świadczenie Usług elektronicznych zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy o świadczenie Usług elektronicznych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.
 7. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikiem a Agorą na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Agory.