Regulamin Konkursu Tygrys

REGULAMIN KONKURSU „Tygrys”

 1. Organizatorem konkursu „Tygrys” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu “Organizatorem”.
  2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Wydawnictwo Agora dla dzieci, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/agoradladzieci (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://agoradladzieci.pl/regulamin/regulamin-konkursu-tygrys/
  3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.
  4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesyłanie na Profil Organizatora, umieszczenie jako komentarz do posta, krótkiej odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Znacie książkę „Tygrys” autorstwa Cezarego Harasimowicza z ilustracjami Marty Kurczewskiej? Chcielibyście, by w Waszej zaprzyjaźnionej szkole odbyła się lekcja w nawiązaniu do książki? Dlaczego warto o „Tygrysie” rozmawiać z dziećmi w klasie?” Napiszcie krótkie uzasadnienie (maks. 3 zdania) (dalej jako „Praca konkursowa” lub „Odpowiedź”). Pracę konkursową w formie komentarza do posta należy wysyłać w takim czasie, aby dotarła ona do Organizatora w okresie od dnia 20.01.2023 r. do dnia 22.01.2023 r. do godziny 23:59. W ramach Konkursu Uczestnik może nadesłać tylko jedną Odpowiedź. Jeśli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jedną Odpowiedź lub edytuje Odpowiedź po jej pierwszym opublikowaniu, za przyjętą do Konkursu uważana będzie jedynie Odpowiedź przesłana jako pierwsza i/lub nieuwzględniającą edycji.
  5. Jury konkursowe składające się z przedstawicieli Wydawnictwa Agora dla dzieci wybierze 5 prac konkursowych, które zostaną uznane za najciekawsze i inspirujące nauczycieli do poprowadzenia lekcji wokół książki. (dalej ,,Laureat”).
  6. Nagrodą w Konkursie jest 5 dwuosobowych voucherów do kina sieci CINEMA CITY na film „Pimi z krainy tygrysów” (Best Film), ważnych od 27 stycznia 2023 r. do 2 lutego 2023, oraz materiały umożliwiające przeprowadzenie lekcji wokół książki „Tygrys” z uczniami klas 3-5 (scenariusz, materiały graficzne, fragment książki w pdf, prezentacja multimedialna). Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora po zakończeniu Konkursu, nie później niż do dnia 23.01.2023 r.
  8. Laureat w terminie pełnych 2 dni, licząc od dnia następującego po publikacji wyników Konkursu do godz. 23:59 wysyła do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Profilu Organizatora: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. W przypadku niewysłania przez Laureata wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie, jego prawo do nagrody wygasa. Wówczas status Laureata otrzymuje Uczestnik, którego Praca konkursowa, została wybrana przez jury w dalszej kolejności, na zasadach określonych w punkcie 5 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności, nagrody nie przyznaje się.
  9. Nagrody w postaci kodów wymienianych na bezpłatny bilet do kina wysłane zostaną przez Organizatora na adres email wskazany przez Laureata w wiadomości, o jakiej mowa w punkcie 8 powyżej, w terminie nie później niż do dnia 24 stycznia 2023 r.
  10. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez Uczestnika Praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 11 poniżej.
  11. Z dniem przesłania komentarza do posta, o jakim mowa w punkcie 4 Regulaminu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się Pracą konkursową (tj. treścią przesłanej odpowiedzi) poprzez jej publikowanie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.
  12. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wydawnictwo@agora.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu – z dopiskiem ,,Konkurs Tygrys”. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.
  13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 2 grudnia 2022 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator (dalej ,,Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe zwycięzców będą także w celu rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich postów wraz ze swoim identyfikatorem w serwisie Facebook będą przetwarzane w ramach Profilu Organizatora przez czas określony przez Uczestnika – każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć post. Nadto post może zostać usunięty w każdym momencie przez Organizatora jeżeli będzie sprzeczny z warunkami określonymi w punkcie 4 niniejszego Regulaminu – w takim przypadku post wraz z identyfikatorem będzie przetwarzany do czasu usunięcia Konkursu.
 6. Dane osobowe Laureatów, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz wygaśnięcia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w związku z przekazaniem nagrody.
 7. 18. Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
 8. 19. Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami) – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 9. 20. Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.
 10. 21. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie posta konkursowego jest potrzebne do udziału w Konkursie. Podanie danych zgodnie, z którymi należy doręczyć nagrodę jest potrzebne do wydania nagrody.
 11. 22. Dane osobowe zwycięzców mogą być przekazane usługodawcom świadczącym na rzecz Organizatora usługę doręczenia przesyłek – wyłącznie w celu doręczenia nagrody.

 

* RODO – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

 

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU FACEBOOK.