Regulamin konkursu Kurzol

REGULAMIN KONKURSU „KURZOL”

 1. Organizatorem konkursu „Kurzol” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu “Organizatorem”.
  2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Wydawnictwo Agora dla dzieci, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/agoradladzieci (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://agoradladzieci.pl/regulamin/regulamin-konkursu-kurzol/
  3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.
  4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest umieszczenie pod postem konkursowym na profilu Organizatora komentarza o treści: „Biorę udział” oraz nadesłanie na adres mailowy Organizatora (wydawnictwo@agora.pl) zdjęcia pracy plastycznej (technika dowolna) przedstawiającej mieszkanie Kurzola, bohatera książki „Kurzol. Gdzie się podział sen?” autorstwa Bogusia Janiszewskiego i Nikoli Kucharskiej(dalej jako „Praca konkursowa” lub „Odpowiedź”). Pracę konkursową w formie komentarza do posta należy wysyłać w takim czasie, aby dotarła ona do Organizatora w okresie od dnia 19.06.2023 r. od godziny 18:00 do dnia 03.07.2023 r. do godziny 23:59. W ramach Konkursu Uczestnik może nadesłać tylko jedną Odpowiedź. Jeśli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jedną Odpowiedź za przyjętą do Konkursu uważana będzie jedynie Odpowiedź przesłana jako pierwsza i/lub nieuwzględniającą edycji.
  5. Jury konkursowe składające się z przedstawicieli Wydawnictwa Agora dla dzieci oraz Autorów książki „Kurzol. Gdzie się podział sen?” wybierze jedną  pracę konkursową, która zostanie uznana za najciekawszą i najbardziej pomysłową (dalej ,,Laureat”), oraz 3 prace wyróżniające się pomysłowością (dalej: „Wyróżnienie”)
  6. Nagrodą główną w Konkursie jest umieszczenie wizerunku Laureata na jednej z ilustracji autorstwa Nikoli Kucharskiej do książki „Kurzol. Strach się bać” Bogusia Janiszewskiego (premiera: jesień 2023) (dalej, Książka) wraz z egzemplarzem książki z imienną dedykacją od Autorów. W terminie do dnia 12.07.2023 r. Laureat zobowiązuje się do przesłania na adres e-mail wydawnictwo@agora.pl w pliku jpg fotografii, na którym utrwalony został wizerunek Laureata na podstawie której zostanie opracowania i zamieszczona w Książce ilustracja autorstwa Nikoli Kucharskiej. Z chwilą przesłania fotografii, Laureat wyraża nieodwołalną zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojej podobizny na łamach Książki na ilustracji autorstwa Nikoli Kucharskiej. Zezwolenie nie jest ograniczone w czasie.
 2. Nagrodami dla Wyróżnionych są kody do Publio.pl, umożliwiające bezpłatne pobranie audiobooka „Kurzol. Gdzie się podział sen”. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora po zakończeniu Konkursu, nie później niż do dnia 05.07.2023 r.
  9. Nagrodzony Uczestnik Konkursu w terminie pełnych 2 dni, licząc od dnia następującego po publikacji wyników Konkursu do godz. 23:59 wysyła do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Profilu Organizatora: imię i nazwisko, adres poczty e-mail, na który należy wysłać kod do pobrania audiobooka, a Laureat nagrody głównej – dodatkowo adres do korespondencji, na który należy wysłać egzemplarz książki z imienna dedykacją. W przypadku niewysłania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu  wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie, jego prawo do nagrody wygasa. Wówczas status nagrodzonego uczestnika konkursu  otrzymuje Uczestnik, którego Praca konkursowa, została wybrana przez jury w dalszej kolejności, na zasadach określonych w punkcie 5 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności, nagrody nie przyznaje się.
 4. Realizacja nagrody dla Laureata w postaci umieszczenia wizerunku Laureata na jednej z ilustracji autorstwa Nikoli Kucharskiej nastąpi z chwilą wydania Książki, a przesłanie Książki z dedykacją Autorów nastąpi w terminie do dnia 15 listopada 2023 r. Nagrody w postaci kodów wysłane zostaną przez Organizatora na adres email wskazany przez wyróżnionych Uczestników Konkursu w wiadomości, o jakiej mowa w punkcie 8 powyżej, w terminie nie później niż do dnia 07 lipca 2023 r.
  11. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez Uczestnika Praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 11 poniżej.
  12. Z dniem przesłania komentarza do posta, o jakim mowa w punkcie 4 Regulaminu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się Pracą konkursową (tj. treścią przesłanej odpowiedzi) poprzez jej publikowanie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.
  13. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wydawnictwo@agora.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu – z dopiskiem ,,Konkurs Kurzol”. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.
  14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 czerwca  2023 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.
 5. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator (dalej ,,Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe zwycięzców będą także w celu rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich postów wraz ze swoim identyfikatorem w serwisie Facebook będą przetwarzane w ramach Profilu Organizatora przez czas określony przez Uczestnika – każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć post. Nadto post może zostać usunięty w każdym momencie przez Organizatora jeżeli będzie sprzeczny z warunkami określonymi w punkcie 4 niniejszego Regulaminu – w takim przypadku post wraz z identyfikatorem będzie przetwarzany do czasu usunięcia Konkursu.
 8. Dane osobowe Laureatów, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz wygaśnięcia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w związku z przekazaniem nagrody.
 9.  Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
 10. Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami) – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 11. Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.
 12. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie posta konkursowego jest potrzebne do udziału w Konkursie. Podanie danych zgodnie, z którymi należy doręczyć nagrodę jest potrzebne do wydania nagrody.
 13. Dane osobowe zwycięzców mogą być przekazane usługodawcom świadczącym na rzecz Organizatora usługę doręczenia przesyłek – wyłącznie w celu doręczenia nagrody.

 

* RODO – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

 

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU FACEBOOK.